Opis Kontraktu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku od km  18+400 do km 37+680. Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej łączącej środkowe wybrzeże Bałtyku z aglomeracją górnośląską oraz zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: koszalińskim, białogardzkim, na terenie gmin Świeszyno, Bobolice, Manowo.

Opis Inwestycji

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad [3.1.2].

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowana projektowe, uzyskać w imieniu  na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Spodziewane Efekty

Korzyści bezpośrednie wynikające z budowy drogi ekspresowej:

  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  • skrócenie czasu podróży, 

  • oszczędności paliwa,

  • zapewnienie komfortu jazdy,

  • zwiększenie poziomu swobody ruchu,

  • zmniejszenie ryzyka oraz ciężkości wypadków, 

  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.

 

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa ruchu samochodowego.

Cel Inwestycji

Budowa drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015r.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej.

Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

 

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót:

Umowa nr 9/1-4/2019 z dnia 07.02.2019 roku

Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu:

Umowa nr 13/1-4/2019 z dnia 07.02.2020 roku

Wartość kontraktu:

brutto: 478 301 049,24 PLN

Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego:

36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
(nie wlicza się okresu zimowego, który trwa od 16 XII do 15 III, liczony jako trzy miesiące)