Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie odcinka drogi S11 oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Projekt i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice: Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem), obejmuje w szczególności:

I ETAP PRAC PROJEKTOWYCH:

  1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.

II ETAP REALIZACJI ROBÓT:

2. Roboty przygotowawcze

3. Roboty drogowe w zakresie:

  • budowy odcinka drogi ekspresowej S11 długości 19,28 km,
  • budowy węzłów drogowych,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników i zatok autobusowych,
  • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

4. Budowę obiektów inżynierskich,

5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,

6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.

7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,

8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej

9. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.

10. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska

11. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli)

12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne

13. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,

14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,

15. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

16. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji

17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Projektowane parametry:

Przekrój budowlany:2×2
Przekrój docelowy: 2×2
Rodzaj konstrukcji nawierzchni:podatna
Klasa techniczna:S
Prędkość projektowa Vp:120 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu:2 x 3,5 m
Pas dzielący między opaskami:            min. 5m
Szerokość opaski:0,5 m
Pas awaryjny:                   2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego:  10,75 m lub większa
Kategoria ruchu:KR 5 dla S, KR 4 dla DK
Obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
Skrajnia pionowa: 5,0 m
Pochylenie poprzeczne:2,5%
Minimalne pochyleni podłużne: 0,3%
Maksymalne pochylenie podłużne:3,9%